ACT Sınavı Nedir?

Uzman Danışmanlarımızdan Bilgi Alın!
ACT, American College Testing, University, Academic, Study Abroad, What is ACT
SINAVLAR

16/02/2024

3176 Görüntülenme


ACT Sınavı Nedir?

ACT ya da American College Testing, ilk kez 1959 yılında, kâr amacı gütmeyen bir kuruluş olan ACT, Inc. tarafından, Amerika Birleşik Devletleri'nde üniversite kabulleri için uygulanmaya başlanmış bir sınavdır. 1959 yılından günümüze kadar ulaşan sürede yaygınlaşan ve standartlaştırılmış uluslararası bir sınav hâline gelen ACT sınavı, günümüzde Amerika Birleşik Devletleri'nde dört yıllık lisans eğitimi sunan üniversitelerin tamamı ve Birleşik Devletler dışında pek çok üniversite tarafından kabul edilmektedir.

ACT sınavı, öğrencileri lise öğreniminden sonra başarıya ulaştıracak olan gerekli verileri yüksek öğretim kurumlarına sağlamak üzere, 10, 11 ve/veya 12. Sınıf öğrencileri için tasarlanmıştır. Birleşik Devletler ve Kanada’da yılda 7 kez ve diğer ülkelerde yılda 5 kez düzenlenen ACT sınavı, lise öğrencilerinin eğitimdeki genel gelişimlerini ve İngilizce, Matematik, Okuma Becerileri, Fen Bilimleri ve seçime bağlı olarak Yazma olmak üzere dört farklı beceri alanını kapsayan çoktan seçmeli testler vasıtasıyla üniversite düzeyindeki çalışmaları tamamlayabilme yeteneklerini ölçmektedir. Daha belirgin bir şekilde ifade edilecek olursa, sınav katılımcılarının ACT sınavından aldıkları puanlar, üniversiteye hazırlık için bir gösterge sağlamakta ve sınavı meydana getiren alt testlerin her birindeki puanlar, İngilizce, cebir, sosyal bilimler, beşeri bilimler ve biyoloji alanlarında, giriş seviyesi üniversite derslerinde bulunan becerilere karşılık gelmektedir.

ACT Sınavının Yapısı

ACT sınavı, İngilizce, Matematik, Okuma Becerileri ve Fen Bilimleri olmak üzere dört adet çoktan seçmeli test ve sınav katılımcılarının isteğe bağlı olarak girebileceği bir Yazma Becerileri testi içermektedir. Söz konusu olan bu testler, ortaöğretim sonrası eğitimde başarı için önemli olan ve ortaöğretimde kazanılan becerileri ölçmek için tasarlanmıştır. Dört çoktan seçmeli testin her biri için puanlar 1 ila 36 aralığında yer almaktadır. Birleşik puan, dört çoktan seçmeli testin ortalama puanının en yakın tam sayıya yuvarlanmış hâlidir.

ACT English Test (İngilizce Testi)

ACT İngilizce testi, sınav katılımcılarının, kendilerine verilen metinleri gözden geçirmelerini ve doğru düzenlemeleri yapmalarını gerektirmektedir. Sınav katılımcılarına, farklı türlerdeki kısa metin ve denemeler aracılığıyla çeşitli retorik durumlar verilmektedir. Sınav katılımcılarına verilen okuma pasajları, bu pasajların yazma ve dil becerilerini değerlendirme konusundaki uygunluklarına ve sınav katılımcılarının ilgi ve deneyimlerini yansıtmalarına göre seçilmektedir. Dil kullanımı, dil mekanikleri, cümle yapısı ve retorik becerilerini kapsayan İngilizce Testi için sınav katılımcılarına 45 dakikalık bir süre verilmektedir.

Toplamda 75 sorudan meydana gelen test, testin bir tarafında altı çizili olan çeşitli bölümlerin ve diğer tarafında bu altı çizili olan bölümlere yönelik düzeltme seçeneklerinin yer aldığı beş okuma pasajından meydana gelmektedir. Bu testte katılımcılara yöneltilen sorular, genel olarak; virgüller, kesme işaretleri, yanlış yerleştirilmiş veya havada kalan niteleyici yan cümleler, iki nokta üst üste kullanımı, kesikli ve virgül hatalı cümleler gibi dil kullanımı ve dil mekaniklerinin yanı sıra, netlik ve özlük bakımından üslup, yazım stratejisi, geçişler gibi retorik becerileri ve cümle düzeni, cümle yapısı ve cümlelerini doğru bir üslup ve dil bilgisi bakımından doğru bir şekilde yapılandırılmasına odaklanmaktadır.

ACT Mathematics Test (Matematik Testi)

ACT Matematik Testi, sınava katılan öğrencilerin 11. Sınıfa değin aldıkları derslerde, genel olarak edindikleri matematik becerilerini değerlendirmektedir. Testin kapsamında bulunan materyaller, üniversite düzeyinde okutulan matematiğe yönelik giriş seviyesi derslerinde başarılı olabilmek için öğrencilerin göstermesi gerektiği performansın ön koşulları olan ana içerik alanları üzerinde yoğunlaşmaktadır. Temel formül bilgisi ve hesaplama becerileri matematik problemleri için altyapı olarak kabul edilmekle birlikte, bu test için karmaşık formüllerin ezberlenmesi ve kapsamlı hesaplamaların gerçekleştirilmesi gerekli olmamaktadır.

Toplam 60 matematik sorusu için sınav katılımcılarına 60 dakikalık bir süre verilmekte olup, söz konusu olan bu 60 soru, testten teste değişiklik göstermekle birlikte, genel olarak; 14 adet ön cebir sorusu, 10 adet giriş seviyesi cebir sorusu, 9 adet orta seviye cebir sorusu, 14 adet düzlem geometrisi sorusu, 9 adet koordinat geometrisi sorusu ve 4 adet giriş seviyesi trigonometri sorusundan meydana gelmektedir.

Matematik Testinde sınav katılımcılarına yöneltilen soruların zorluğu genel olarak daha yüksek soru numaralarına ilerledikçe artış göstermektedir. Hesap makinesi yalnızca bu bölümde kullanılabilmekte olup, sınavın yalnızca bu bölümünde yer alan sorularda 4 yerine 5 adet cevap seçeneği bulunmaktadır.

ACT Reading Test (Okuma Testi)

ACT Okuma Testi, sınav katılımcılarının dikkatli okuma, verilen pasajlarda bulunan kanıtlardan faydalanarak pasajlar hakkında akıl yürütebilme ve birden çok sayıda farklı kaynaktan gelen bilgileri birleştirebilme yetilerini değerlendirmektedir. Bu testte yer alan sorular, sınav katılımcılarının çeşitli konularda yazılı materyalleri incelerken faydalanması gereken ve birbirlerini karşılıklı olarak destekleyen becerilere odaklanmaktadır.

Bu testte sınav katılımcılarına yöneltilen sorular, sınav katılımcılarının; ana fikirleri belirlemelerini, önemli detayları tespit edip yorumlamalarını, olay örgülerini anlamalarını, karşılaştırmalar yapmalarını, neden-sonuç ilişkilerini kavramalarını, bağlam ile ilişkili sözcük ve ifadelerin anlamlarını belirlemelerini, genellemeler yapmalarını, yazarın ya da anlatıcının kullandığı üslubu ve yöntemi analiz etmelerini, pasajların içinde bulunan argümanları, iddiaları ve kanıtları incelemelerini ve birden çok sayıda metinden gelen bilgileri birleştirmelerini gerektirmektedir.

Okuma Testi, üçünün bir uzun düzyazı pasajı ve ikincisinin iki kısa düzyazı pasajı içerdiği dört bölümden meydana gelmekte olup, bu testte 40 adet soru bulunmakta ve sınav katılımcılarına testi tamamlamaları için 35 dakikalık bir süre verilmektedir. Testte bulunan pasajlar, birinci sınıf üniversite öğretim programında sıkça karşılaşılan metin düzeylerine ve türlerine karşılık gelmektedir.

ACT Science Test (Fen Bilimleri Testi)

ACT Fen Bilimleri Testi, sınav katılımcılarının fen bilimlerinde gerekli olan yorumlama, analiz, değerlendirme, akıl yürütme ve problem çözme becerilerini değerlendirmektedir. Fen Bilimleri Testi, sınav katılımcılarına, birkaç özgün bilimsel senaryo sunmakta ve katılımcıların bu sorulara müteakiben verilen çoktan seçmeli soruları yanıtlamalarını istemektedir. Fen Bilimleri Testinin içeriği biyoloji, kimya, yer/uzay bilimleri (örn. jeoloji, astronomi ve meteoroloji) ve fizikten meydana gelmektedir.

Bu testte sınav katılımcılarına yöneltilen sorular, sınav katılımcılarının kendilerine sağlanan bilgi ve verilerin temel niteliklerini ve bunlara ilişkin temel kavramları tanımlamalarını ve anlamalarını, katılımcılara sağlanan bilgiler ile varılan sonuçlar veya geliştirilen hipotezler arasındaki ilişkileri eleştirel olarak incelemelerini ve yeni bilgiler elde edebilmek, sonuçlar çıkarabilmek ve tahminlerde bulunabilmek amacıyla, sağlanan bilgilerden genellemeler yapmalarını gerektirmektedir.

ACT Fen Bilimleri testi 40 sorudan oluşmakta olup, bu test için katılımcılara 35 dakikalık bir süre verilmektedir. Sınav katılımcılarına toplam 7 adet pasaj verilmekte ve her bir pasaj başına 5 ila 7 adet soru yöneltilmektedir. Söz konusu olan bu pasajlar; veri gösterimi, araştırma özeti ve birbiriyle çelişkili bakış açıları olmak üzere üç farklı formatta yazılmış olabilmektedir.

ACT Writing Test [Yazma Testi (Seçime Bağlı)]

ACT Yazma Testi, sınav katılımcılarının seçime bağlı olarak girebildiği, lisede okutulan İngilizce derslerinde ve giriş seviyesindeki üniversite kompozisyon derslerinde öğretilen yazma becerilerini ölçen bir yazma testidir. Yazma Testi, karmaşık bir konuyu açıklayan ve bu konuya ilişkin üç farklı bakış açısı sunan bir yazma sorusundan meydana gelmektedir.

Sınav katılımcılarının bu yazma sorusunu okumaları ve konuyla ilgili kendi bakış açılarını geliştirdikleri bir deneme yazmaları gerekmektedir. Sınav katılımcılarının yazdığı denemenin, katılımcıların kendi bakış açısı ile bir veya daha fazla sayıda bakış açısı arasındaki ilişkiyi analiz etmesi gerekmektedir.

Sınav katılımcıları kendilerine sorulan soruda yer alan bakış açılarından birini kendi bakış açıları olarak belirleyebilmekte veya kendilerine verilen bakış açılarından tamamen farklı bir bakış açısı sunabilmektedir. Sınav katılımcılarının isteğe bağlı olarak girebildiği Yazma Testi, sınavın sonunda uygulanmakta ve sınav katılımcılarına bu test için 40 dakikalık bir süre tanınmaktadır.

ACT Sınavının Puanlanması

ACT sınavında dört çoktan seçmeli testin her biri için puan aralığı 1-36 olup, sınav katılımcılarının birleşik puanı ise en yakın tam sayıya yuvarlanmış dört test puanının ortalamasına karşılık gelmektedir.

Sınav Bölümü

Soru Sayısı

Verilen Süre (Dakika)

Puan Aralığı

İçerik

İngilizce

75

45

1–36

Dil Kullanımı, Dil Mekanikleri ve Retorik Becerileri

Matematik

60

60

1–36

Ön cebir, Giriş Seviyesi Cebir, Orta Seviye Cebir, Düzlem Geometrisi, Koordinat Geometrisi, Giriş Seviyesi Trigonometri, Problem Çözme

Okuma Becerileri

40

35

1–36

Okuduğunu Anlama

Fen Bilimleri

40

35

1–36

Yorumlama, Analiz, Değerlendirme, Muhakeme ve Problem Çözme

Seçime Bağlı Yazma Testi (birleşik puana dahil edilmemektedir)

1 Essay Sorusu

40

1–12

Yazma Becerileri

Birleşik Puan

   

1–36

Yazma Testi hariç olmak üzere tüm bölüm puanlarının ortalaması

 

SAT Sınav Puanları ve ACT Sınav Puanları

Birleşik ACT Puanı

SAT Toplam Puan Aralığı

SAT Toplam Puanı

36

1570–1600

1590

35

1530–1560

1540

34

1490–1520

1500

33

1450–1480

1460

32

1420–1440

1430

31

1390–1410

1400

30

1360–1380

1370

29

1330–1350

1340

28

1300–1320

1310

27

1260–1290

1280

26

1230–1250

1240

25

1200–1220

1210

24

1160–1190

1180

23

1130–1150

1140

22

1100–1120

1110

21

1060–1090

1080

20

1030–1050

1040

19

990–1020

1010

18

960–980

970

17

920–950

930

16

880–910

890

15

830–870

850

14

780–820

800

13

730–770

760

12

690–720

710

11

650–680

670

10

620–640

630

9

590–610

590ACT Sınavı Nedir? Hakkında Sıkça Sorulan SorularACT sınavı, İngilizce, Matematik, Okuma Becerileri ve Fen Bilimleri olmak üzere dört adet çoktan seçmeli test ve sınav katılımcılarının isteğe bağlı olarak girebileceği bir Yazma Becerileri testi içermektedir. İngilizce testi 75 sorudan, Matematik testi 60 sorudan, Okuma Becerileri Testi 40 sorudan, Fen Bilimleri testi 40 sorudan ve seçime bağlı Yazma Testi 1 Essay sorusundan meydana gelmektedir.

ACT sınavı seçime bağlı Yazma Testi hariç olmak üzere, 2 saat 55 dakika sürmektedir. Katılımcılara; sınavın (1) İngilizce Testi için 45 dakika, (2) Matematik Testi için 60 dakika ve (3) Okuma Becerileri Testi için 35 dakika, (4) Fen Bilimleri Testi için 35 dakika ve seçime bağlı Yazma Testi için 40 dakika süre verilmektedir.

ACT sınavında dört çoktan seçmeli testin her biri için puan aralığı 1-36 olup, sınav katılımcılarının birleşik puanı ise en yakın tam sayıya yuvarlanmış dört test puanının ortalamasına karşılık gelmektedir. Katılımcıların her bir testten alabileceği en düşük puan 1 ve en yüksek puan 36’dır.

ACT sınavı, İngilizce, Matematik, Okuma Becerileri ve Fen Bilimleri olmak üzere dört adet çoktan seçmeli testten meydana gelmekte olup, sınav katılımcılarının isteğe bağlı olarak girebileceği Yazma Becerileri testi 1 Essay konusu üzerine deneme (kompozisyon) yazmanızı gerektirmektedir.

ACT sınavına en fazla 12 kez girebilirsiniz.

ACT sınavı Birleşik Devletler ve Kanada’da yılda 7 kez ve diğer ülkelerde yılda 5 kez yapılmaktadır.

İletişim Formu

Dünyanın en iyi üniversitelerinde eğitim almak ister misiniz? Bizimle iletişime geçebilirsiniz!

Adınız Soyadınız
Eposta Adresiniz
Telefon Numaranız
Mesajınız

Tüm bloglarda arama yapın.

Dünyanın En İyi Üniversiteleri

POPÜLER
Burs İmkanı

Massachusetts Institute of Technology, MIT

55 beğeni Kalite Puanı: 100

Amerika

Şehir: Cambridge
Dil Hazırlık Eğitimi: YOK
Lisans Programı: 51
Lisans Ücreti: 61.990 USD

Statüsü: ÖZEL
QS NEWS SIRALAMASI: 1

POPÜLER
Burs İmkanı

California Institute of Technology

35 beğeni Kalite Puanı: 91

Amerika

Şehir: Pasadena
Dil Hazırlık Eğitimi: YOK
Lisans Programı: 33
Lisans Ücreti: 63.402 USD

Statüsü: ÖZEL
ÜLKE SIRALAMASI: 7

Burs İmkanı

ETH ZURICH – Swiss Federal Institute of Technology

43 beğeni Kalite Puanı: 94

İsviçre

Şehir: Zürih
Dil Hazırlık Eğitimi: YOK
Lisans Programı: 23
Lisans Ücreti: 730 CHF

Master Programı: 49
Statüsü: DEVLET
ÜLKE SIRALAMASI: 1

Popüler Üniversiteler

POPÜLER
Burs İmkanı

Monash University

5 beğeni

Avustralya

Şehir: Melbourne
Dil Hazırlık Eğitimi: VAR
Lisans Programı: 113
Lisans Ücreti: 38.100 AUD

Master Programı: 98
Statüsü: DEVLET
ÜLKE SIRALAMASI: 5

POPÜLER
Burs İmkanı

IE University

3 beğeni

İspanya

Şehir: Madrid
Dil Hazırlık Eğitimi: VAR
Lisans Programı: 26
Lisans Ücreti: 25.000 EUR

Statüsü: ÖZEL

POPÜLER
Burs İmkanı

University of Science and Technology of China

0 beğeni

Çin Halk Cumhuriyeti

Şehir: Hefei
Dil Hazırlık Eğitimi: VAR
Lisans Programı: 4
Lisans Ücreti: 26.000 CNY

Statüsü: DEVLET
ÜLKE SIRALAMASI: 5

Yurtdışında Eğitim Alabileceğiniz Ülkeler

Onlar başardı, sıra sende!

Dünyanın en prestijli okullarından kabul ve burs almış öğrencilerimizin başarı hikayalerini onlardan dinle.

Yurtdışında Üniversite Okumak, yurt dışında üniversite danışmanlığı için bizimle iletişime geçebilirsiniz.
KAAN MALTA
TED Ankara Koleji Mezunu
5.0

"Dream Big bölüm seçimimden, proje desteğine, essay mentörlüğünden, ders seçimlerime, mülakat hazırlığımdan, vizeme kadar tüm başvuru süreçlerimde eksiksiz olarak yardımcı oldu. Üniversitelerin beklediği karakter ve bilinç seviyesine ulaşmama çok yardım etti. Danışmanlarım, Essay mentörlerim, AP hocalarım, ve koçlarıma çok teşekkür ederim. Dream Big sayesinde hayallerimdeki üniversitelerden kabul ve mülakatlar kazandım."

26/12/2023
Yurtdışında Üniversite Okumak, yurt dışında üniversite danışmanlığı için bizimle iletişime geçebilirsiniz.
TUĞÇE SAĞDIÇ
TOBB İşletme Mezunu
5.0

"Dream Big’ten Pelin Hanım ile tanıştığımda, diğer firmaların aksine bana en az 10 üniversiteye başvurabileceğimizi söyleyerek içimi rahatlattı. Ayrıca en son noktaya kadar devlet üniversitelerinden kabul almaya çalışacağına yönelik garanti verdi. Her süreçte yanımdaydı. Belge ve niyet mektubu için sürekli iletişimdeydik. Hizmet almaya başladığımda ise Ankara’da değildim ve online görüşme sağlamamıza rağmen hiçbir desteğini esirgemedi."

07/11/2023
Yurtdışında Üniversite Okumak, yurt dışında üniversite danışmanlığı için bizimle iletişime geçebilirsiniz.
KAAN BARIŞ
Arı Koleji Mezunu
5.0

"Dream Big’in diğer firmalara kıyasla daha iyimser ve donanımlı olduğunu fark ettim. Alanında uzman danışmanlar, AP ve SAT gibi sınavların yanı sıra aktiviteler keşfetmeme bile yardımcı oldular. Dream Big ailesi, gece saatlerinde bile size zaman ayırabiliyor. Başvuru sürecinde iletişime geçmem gereken konularda her dakika ve her saat bizimle iletişimde kalıyorlar. Bence Dream Big, bu özelliğinden dolayı firmasını Türkiye’nin en iyisi yapıyor."

07/11/2023
Yurtdışında Üniversite Okumak, yurt dışında üniversite danışmanlığı için bizimle iletişime geçebilirsiniz.
UTKU POLAT
Atılım Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Mezunu
5.0

"Dream Big ile çalışmak verdiğim en doğru karardı. Dream Big’e gelmeden önce 3 farklı firma ile görüştüm. Bu firmalar, finansal çıkarlarını düşünüyorlardı ve istediğim ülkelerden kabul alamayacağımı söylüyorlardı. Dream Big ise her aşamada yanımdaydı. Her türlü konuda destek sağladılar ve alanında uzman insanlar ile çalışma fırsatı elde ettim. Pelin Hanım'ın desteği sayesinde de hayalimdeki üniversiteden kabul almayı başardım."

07/11/2023AS SEEN ON
Trust ReefTrust Reef
Bilgi Alın Arayın Whatsapp